Norgeshus sitt arbeide med likestilling og diskriminering

Vi har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og har innarbeidet en personalpolitikk som anses for å være kjønnsnøytral på alle områder. Videre har vi nulltoleranse for diskriminering, uavhengig av type diskriminering.

Les mer
Ansatte ved Norgeshus ingeniør- og arkitektkontor

Norgeshus sitt arbeide med likestilling og diskriminering

Vi har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og har innarbeidet en personalpolitikk som anses for å være kjønnsnøytral på alle områder. Videre har vi nulltoleranse for diskriminering, uavhengig av type diskriminering.

Aktivitet og redegjørelsesplikten for Norgeshus (ARP rapport) er omfattende da vi er over 50 ansatte:

Vi plikter å:

 • Jobbe med likestilling og diskriminering gjennom en lovbestemt metode, herunder annethvert år kartlegge lønn og ufrivillig deltid (aktivitetsplikt).
 • Redegjøre for likestilling i årsberetning/-rapport (redegjørelsesplikt).

 

Vi skal også jobbe for økt likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Arbeidet skal (minimum) omfatte områdene:

 • rekruttering
 • lønns- og arbeidsvilkår
 • forfremmelse og utviklingsmuligheter
 • tilrettelegging
 • mulighet for å kombinere arbeid og familieliv

Vi skal også jobbe for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

 

Organisering av arbeidet.

Ansvarlig for gjennomføringen av arbeidet er HR og organisasjonssjef, i tett samarbeide med Adm.dir.

Andre som også blir engasjert er Tillitsvalgt, AMU og Styret i Norgeshus.

Gjennomføring av arbeidet vil foregå etter følgende årshjul:

Januar

HR og organisasjonssjef, adm.dir. og tillitsvalgt:

 • Kartlegge kjønnsfordeling, deltid, midlertidighet og uttak av foreldrepermisjon
 • Analysere eventuelle årsaker til kjønnsforskjeller og foreslå tiltak
 • Evaluere fjorårets arbeid.
 • Legge plan for årets arbeid

 

Februar

HR og organisasjonssjef, adm.dir., tillitsvalgt og Styret i Norgeshus:

 • HR og Organisasjonssjef i samarbeid med Adm.dir. skriver utkast til rapport/redegjørelse, som behandles av tillitsvalgt og styret før den publiseres.

 

Mars

HR og organisasjonssjef, adm.dir., tillitsvalgt og AMU:

 • Undersøke risiko, hindre og årsaker på områdene tilrettelegging, kombinasjon av arbeid og familieliv, trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.
 • Eventuelt foreslå nye tiltak.
 • Lage handlingsplan for forbedringsarbeidet.

 

Mai

Adm.dir. og HR:

 • Sette sammen stillingsnivåer og kartlegge kjønnsbalanse og eventuelle lønnsforskjeller.

Adm.dir., HR og tillitsvalgt:  

 • Gjennomgå resultatene fra lønnskartleggingen i forkant av lønnsforhandlingene.

 

Oktober

 • Gå igjennom handlingsplan og se på status på tiltak og eventuelt revidere planen.

 Interessenter kan kontakte resepsjon@norgeshus.no ved funn eller forespørsel om innsyn.