Norgeshus lanserer klimagassregnskap

Boligprodusenten Norgeshus har utarbeidet klimagassregnskap for alle sine kataloghus. Dette skal hjelpe både forhandlere og kunder til å ta gode miljøvennlige valg ved bygging av bolig.

Med å bygge Fauna på pilarer fremfor plate på mark reduseres klimafottrykket med 8,9 tonn CO2!
Med å bygge Fauna på pilarer fremfor plate på mark reduseres klimafottrykket med 8,9 tonn CO2!

Tall og tiltak som gir resultater

Boligkjeden har satt seg ambisiøse mål når det gjelder miljø- og bærekraftsarbeid. Ett av målene er å bidra til å begrense klimaendringene ved å redusere klimafotavtrykket til sine kataloghus.

- For å hjelpe både oss og våre kunder med å løse klimakrisen som verden står overfor, har vi utarbeidet klimagassregnskap. Med dette blir det enklere å vurdere klimatiltak som faktisk kan begrense klimaendringer, sier Ben Toscher.

 
Miljø- og bærekraftsansvarlig Ben Toscher
har utarbeidet klimagassregnskap for 44
husmodeller sammen med ingeniører og
arkitekter fra Norgeshus ingeniør-
og arkitektkontor (NIAK)

I forkant av kravene

Klimagassregnskapene er utarbeidet av Norgeshus i henhold til kravene i byggeteknisk forskrift (TEK17) og NS3720, og hensyntar utslipp fra produksjon av alle byggevarer som brukes i husets levetid, samt transport til byggeplassen, vedlikehold og utskifting. Fra 1.juli 2023 stiller TEK17 krav til klimagassregnskap fra materialer for oppføring av yrkesbygninger og boligblokker. «Vi skal være fremoverlent når det gjelder bærekraftig boligbygging. Derfor ønsker vi å ha dette på plass før kravene kommer, slik at vi kan bistå våre forhandlere og kunder på best mulig måte,» sier Dag Runar Båtvik, administrerende direktør i Norgeshus.

Stolt av å være først

Selv om TEK17 ikke stiller krav til klimagassregnskap for eneboliger, har boligkjeden publisert klimatall for sine eneboliger på sin hjemmeside. Dette for å informere om hvor mye klimagassutslipp som slippes ut ved oppføring av det enkelte hus. I tillegg skal man finne både en forklaring på hva tallene betyr, samt råd for hvordan man kan bygge mer miljøvennlig.

Vi har de siste årene jobbet målrettet med fagområdet, og i tillegg opprettet vi i 2022 en ny stilling innenfor miljø og bærekraft. Vi er stolte av å være den første boligkjeden i landet som har satt dette i system, med nøye beregninger og kompetanse på egne hus, fortsetter Båtvik.

På god vei

Norgeshus har allerede tatt noe prosjekteringsvalg som viser hvilke tiltak som gir resultater. Husmodellen Fauna er et eksempel på dette. Med et bruksareal på 69,9 m2 og klimafotavtrykk på ca. 23,6 tonn CO2, er fotavtrykket allerede ganske lite, men om man bygger på pilarer istedenfor å støpe plate på mark oppnår man flere miljøgevinster. Klimafotavtrykket til huset reduseres med 8,9 tonn CO2 (som tilsvarer et klimakutt på 39%) ned til 14,8 tonn CO2, samtidig som at selve byggingen er mindre inngripende på naturen. Sett i lyset av at Norge slapp ut 7,6 tonn CO2 per innbygger i 20211, er dette et betydelig funn.

Et annet eksempel er husmodellen Lundås Moderne (168m2). Ved å nyttiggjøre det totale bebygde areal med å bygge et hus over to etasjer, har Lundås Moderne omtrent det samme klimafotavtrykk (henholdsvis 28,8 og 28,3 tonn CO2) som husmodellen Lund Moderne (105 m2). Dette tilsvarer en økning av bruksareal med 60%, samt at både bebygd areal og klimafotavtrykket fra materialbruk ikke endres vesentlig.

Alltid rom for forbedringer

Grunnet stor variasjon i både metode, forutsetninger og tallgrunnlag kan det være en utfordring å sammenligne klimatall fra forskjellige hus på en god måte. Den aller beste måten å kvantifisere klimatiltak i et bygg på, er å beregne klimagassutslipp for det enkelte bygg både før og etter at prosjekteringstiltak er gjennomført. Likevel finnes det såkalt «referanseverdier» som kan gi en pekepinn på hvordan man ligger an, og disse verdier er normalisert i henhold til antall kvadrat bruksareal. En slik referanseverdi kan fås ved å vise til det norske forskningssenteret FME ZEN som gjennomførte en metaanalyse av klimagassregnskap fra 133 norske bygninger bygd mellom 2009 og 2020. ZEN-studien fra 20202 hadde mål om å utvikle et grunnlag for å kunne sette absolutte krav til klimagassutslipp fra materialbruk i norske bygninger.

«Funnene våre viser at 68% av våre kataloghus ligger under median verdi av 4,9 kg CO2e/m2 BRA/år som FME-ZEN kom fram til, og ca. 39% av våre husmodeller ligger under den 25. prosentilen av 4,3 kg CO2e/m2 BRA/år som FME-ZEN forfatterne fant. Det kan tolkes slik at 39% av våre kataloghus produserer mindre utslipp per m2 enn 75% av boligbyggemassen som FME-ZEN så på.» sier Toscher. «Dette tilsier at vi bygger med relativt lite utslipp allerede. Det er godt, men vi skal ikke stoppe der,» legger Toscher til.

 

https://energiogklima.no/klimavakten/utslipp-per-innbygger/

Wiik, M. K., Selvig, E., Fuglseth, M., Resch, E., Lausselet, C., Andresen, I., ... & Hahn, U. (2020). Klimagasskrav til materialbruk i bygninger. Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities, Norway, tekn. rapp, 24. https://fmezen.no/wp-content/uploads/2022/10/ZEN-Report-no-24_Klimagasskrav-til-materialbruk-i-bygninger-1.pdf