- en bærekraftig fremtid

Norgeshus ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid og har satt ambisiøse mål mot 2030. Vi mener at det å ta ansvar ikke bare er vår plikt, men en viktig forutsetning for at vi kan levere det som dagens og morgendagens boligkjøpere vil ha.

Les mer
- en bærekraftig fremtid

Basert på FN sine bærekraftsmål

Bærekraftsarbeidet vårt er mangfoldig og tar hensyn til hele boligens levetid fra produksjonen av byggevarene til hva som skjer om 50 år. Vi tar en helhetlig tilnærming til problemene vi står overfor, og mener at en bærekraftig fremtid er en fremtid der planeten, menneskene og økonomien trives sammen. Vi har derfor basert vårt arbeid på flere av FN sine bærekraftsmål og bestemt oss for å fokusere på flere tematiske områder:

 • klimakutt
 • økonomisk vekst
 • innovasjon
 • natur og samarbeid. 

Det å kutte i klimagassutslipp og forhindre klimaendringer, er en av tidenes største utfordringer, og vi ønsker å jobbe aktivt for å redusere klimagassutslipp knyttet til våre hus og hytter. For å nå dette målet skal vi jobbe målrettet mot:

 • Reduksjon av klimafotavtrykk til husene våre ved gode materialvalg
 • Økt elektrifisering av bilparken vår
 • Økt bruk av fossilfrie anleggsmaskiner på byggeplassen

Som en av Norges beste arbeidsplasser, basert på analyser fra analyseselskapet Great Place To Work, anerkjenner vi også at å fokusere på folket og viktigheten av jobben de gjør kan lønne seg om man skal oppnå resultater. Økonomisk vekst og anstendig arbeid er avgjørende om samfunnet skal omstille seg i en mer bærekraftig retning samt at man beholder den gode velstanden som vi har opparbeidet gjennom årene. Dette skal målet skal vi nå ved å:

 • Fortsette som en av Norges og Europas beste arbeidsplasser
 • Tilrettelegge for at husene våre kan kvalifisere for grønne boliglån
 • Utforske nye muligheter knyttet til miljørettede tjenester
 • Sørge for en bærekraftig byggebransje ved å fokusere på økt deltakelse blant kvinner og lærlinger

Om man ønsker å løse dagens problemer, er man nødt til å endre måten man gjør ting på i dag. Vi har derfor en særlig prioritering inn mot innovasjon i måten vi jobber og tenker på. Vi har satt som mål å: 

 • Tilrettelegge for redusert energiforbruk til kataloghusene våre
 • Være en aktiv bidragsyter i FoU-prosjekter sammen med industrielle partnere og forsknings- og utdanningsinstitusjoner
 • Øke kompetansen innenfor miljø og bærekraft for alle som jobber i Norgeshus

Fremtidens generasjoner er helt avhengige av at vi bruker planetens ressurser på en fornuftig og ansvarlig måte, og vi mener at det er flere grep man kan ta for å ta vare på naturen. Dette innebærer blant annet:

 • Tilrettelegging for miljøvennlige og energibesparende tilvalg for boligkjøpere
 • Økning av avfallssorteringsgrad på byggeplassen til et nivå som overskride kravene
 • Tilrettelegging for en sirkulær økonomi ved å utarbeide godt dokumentasjonsgrunnlag for byggevarene
 • Økt bruk av miljøstyringssystemer for å hjelpe flest mulig Norgeshus byggmestre oppnå miljø- og bærekraftsmålene

 

Målene våre kan ikke oppnås uten medvirkning fra andre, og vi ønsker å hjelpe andre å oppnå ambisjonene deres via samarbeid. Som en bedrift som har signert Grønnvaskingsplakaten, ønsker vi å:

 • Delta i bransje drevne initiativer for å hjelpe oss og andre aktører oppnå mål
 • Samarbeide med leverandører og andre bransjeaktører for å avklare problemstillinger og utrede løsninger
 • Kommunisere med åpenhet for å øke kjennskap til hvordan Norgeshus jobber med bærekraft

Nå skal klimafotavtrykket reduseres på alle kataloghus

Norgeshus har beregnet ut klimagassutslippet (CO2e*) på alle husmodeller i sin huskatalog som et viktig steg for å oppnå et av våre bærekraftsmål: å redusere klimafotavtrykket til våre hus. Selv om det ikke er et krav om slike beregninger for våre småhus per i dag, har vi gjort dette for å danne et grunnlag. Dette for å vite hvor mye klimagass som slippes ut når et av våre kataloghus bygges, og hvilke grep som kan tas når man skal bygge hus.

Les mer
En variant av kataloghuset Fauna. Bygges dette på pilarer reduseres klimafotavtrykket betraktelig.

En beregningsperiode over 50 år

Beregningene er utført i henhold til veiledningen til kravet i Byggeteknisk forskrift (TEK17) og hensyntar utslipp fra produksjon av byggevarene (fra råvareuttak til produksjon på fabrikken), transport av byggevarene fra fabrikken til byggeplassen, utslipp fra kapp og svinn på byggeplassen, og utslipp fra vedlikehold og utskifting av byggevarer over en 50 år beregningsperiode. Der det lar seg gjøre, prøver vi å beregne så nøye som mulig ved å bruke såkalte «produktspesifikke EPDer» eller «miljødeklarasjoner». En EPD er et standardisert og tredjepartsverifisert dokument som opplyser om diverse miljøpåvirkninger som følge av produksjonen av en viss byggevare.

Ulike typer klimagasser

Forskning viser at klimagasser påvirker klimaet og forsterker klimaendringer. Det finnes mange forskjellige klimagasser, eksempelvis metan, karbondioksid og lystgass. Klimagassene har forskjellige globale oppvarmingspotensialer og derfor brukes det en samlebetegnelse kalt karbondioksid ekvivalenter («CO2e») for å beregne den samlede klimaeffekten av en viss aktivitet.

Sammenligning

Antall tonn CO2e og antall kilogram CO2e pr kvadrat BTA (bruttoareal) pr år («kg CO2e/m2/år»), er to parametere som kan brukes for å forstå klimaeffekten av bygging av et bygg. Slike parametere gjør det mulig å sammenligne bygg**, og begge disse to er tilgjengelige for alle våre kataloghus. Se en samlet oversikt over statistikken her: 

Når reduksjon av eget klimafotavtrykk er det viktigste

Antall tonn CO2e er et absolutt tall som viser hvor mye klimagass som slippes ut totalt, og kan brukes som et beslutningsgrunnlag dersom reduksjon av eget klimafotavtrykk er det viktigste, men selvfølgelig må man ta hensyn til, f. eks arealbehovet. Derimot er det flere faktorer som slår inn når man skal bygge et hus, og da er kg CO2e/m2/år et relativt tall som er nyttig for å forstå når man skal sammenligne ulike husmodeller i samme kategori.

Klimagrep som kan tas

Vi jobber aktivt med å redusere klimafotavtrykket til våre kataloghus og vil gjerne hjelpe deg med å redusere klimafotavtrykket til ditt hus etter dine ønsker. Vår erfaring med klimagassregnskap viser at man kan redusere klimafotavtrykket ved å ta noen enkle grep, eksempelvis:

 • Bruk av lavkarbon betong
 • Bygging på pilarer i stedet for plate på mark, der det lar seg gjøre
 • Bygging i høyden oppover og nyttiggjør det bebygd arealet dersom det skal støpes plate på mark
 • Bruk av tre-aluramme vinduer med lengre levetid istedenfor treramme vinduer
 • Reduksjon av vindusareal der det lar seg gjøre
 • Bruk av fast karm vinduer istedenfor toppsving vinduer
 • Bruk av produkstspesifikke EPDer for å finne de byggevarene med det laveste dokumenterte klimafotavtrykket
 • Minimering av transport fra fabrikken til byggeplasssen

 

* Forklaring CO2e:
Statistikk over klimagassutslipp og mål for utslippsreduksjoner omfatter i tillegg til karbondioksid (CO2) som regel også gasser som metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6). Alle disse gassene bidrar til klimaendringer, men har svært forskjellig oppvarmingseffekt og levetid i atmosfæren. For å kunne sammenligne dem, regnes de om til CO2-verdier. Mengdene kalles CO2-ekvivalenter (CO2e). Alle utslipp kan da sammenlignes direkte fordi de får samme enhet.
(www.snl.no 12.06.23)

** Det er en del antagelser som må tas når det beregnes ut klimagassutslipp til et bygg selv om standarder for beregning av klimagassutslipp (f. eks NS3720 som TEK17 er basert på) er prinsippgivende når det gjelder beregningsmetoden. Transportavstander, generiske utslippsfaktorer og antatt levetid til den enkelte byggevare er noen eksempler på slike antagelser som påvirker det endelige klimatallet. Det kan derfor være utfordrende å sammenligne klimatall fra forskjellige bygg og kilder. Likevel anvender vi de samme antagelsene for alle våre kataloghus og benytter et verktøy som har vist seg å være mest konservativt når det gjelder disse antagelsene.